Med prosjektet «pedaltråkk» inviteres innbyggerne i Ås og Ski til å være med og forme fremtidens sykkelveier i sin kommune. I en elektronisk kartportal kan de tegne inn både sykkelruter de bruker i dag, og sykkelruter de ønsker seg men som ennå ikke finnes.

- Samtidig kan du sette inn punktinformasjon som spesifiserer hindringer på strekningen i dag eller forklarer hvorfor denne strekningen er viktig for deg, sier Siri Gilbert, rådgiver for plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune.

- Besvarelsene fra innbyggerne er viktige for å gjøre gode prioriteringer i utbygging og vedlikehold av gang- og sykkelveinettet, og er en del av et langsiktig planleggingsarbeid hvor formålet er å få flere til å reise miljøvennlig med sykkel.

Nytt helsebygg

I Frogn hadde kommunen behov for et nytt sykehjem. De valgte å bygge det de kaller et helsebygg siden det i tillegg til de 108 sykehjemsplassene også inneholder et utvidet servicetilbud med dagsenter inneholdende undervisnings-, rehabiliterings- og treningstilbud for eldre.

- Vi valgte et bygg i massivtre, noe som betyr at det blant annet bæres av limtreelementer. Denne byggemetoden gir et miljøregnskap som er langt bedre enn om bygget hadde blitt reist i stål og betong. Bygget blir også BREEAM-sertifisert til «Very Good», sannsynligvis som det første i Norge. Det betyr at vi har tatt bevisste miljøvalg i alle parametere som vedgår prosjektet. Vi vurderer også hele livsløpskostnaden over tid og ser på bærekraften gjennom hele byggets levetid, sier Bjørn Nordvik som er prosjektleder for det nye helsebygget som blir innflyttingsklart i andre kvartal neste år.

Vann og avløp

Hovedinfrastrukturen for vann og avløp i Ski kommune skal klargjøres og dimensjoneres for den kommende befolkningsveksten som er ventet i kommunen.

- Når vi lager planer for vann og avløp er planleggingsperspektivet vårt hundre år, og det er ikke så lett å se så langt fram, sier virksomhetsleder Tom Schei i Ski kommune:

- Prognosene viser en kraftig befolkningstilvekst i Follo-området. Vi tar høyde for en kapasitet på 150 000 personer. Årsaken er at investeringskostnaden for å øke kapasiteten med femti prosent og bygge det inn i dagens prosjekt fremfor å øke den senere er forholdsvis liten. Ekstrakostnadene er rundt fire millioner kroner, mens prosjektet totalt koster cirka 150, så tilleggsinvesteringen er egentlig marginal, forklarer han.

Andre miljøtiltak i prosjektet er å bytte ut store pumpestasjoner og heller bruke mer selvfall. I tillegg er forhold som har med flomproblematikk, avrenning og fordrøyning av overvann blitt tatt inn som en viktig del av prosjektet. Prosjektet bidrar også til å øke sikkerheten i kommunens vannforsyning.