Slike prosesser omtales gjerne som bioraffinering. PFI er et selvstendig forskningsinstitutt som er samlokalisert med NTNU. Instituttet ble etablert allerede i 1923 og var opprinnelig et bransjeforskningsinstitutt. I 2004 ble instituttet overtatt av det svenske forskningsinstituttet Innventia som er et verdensledende innovasjonskonsern innen bioraffinering.

- Vi arbeider med å utvikle konverteringsprosesser slik at vi kan benytte biomasse til å fremstille produkter hvor innsatsfaktoren hittil har vært blant annet olje, forteller forskningssjef ved PFI, Karin Øyaas.

Karin Øyaas, Dr.ing Forskningssjef Papir- og fiberinstituttet AS (PFI). Foto: Per Olav Johnsen, PFI

Kjemikalier, materialer og energibærere

PFI arbeider bredt, med spennvidde fra innovativ papirproduksjon og nye emballasjeløsninger til bioraffineriprosesser rettet mot fremstilling av en rekke ulike produkter.

- Grønne kjemikalier, materialer og energibærere er fokus i vårt arbeid. Innenfor materialer ser vi for eksempel på hvordan vi kan bruke trefiber, eller komponenter fra fibermaterialer, som armering i andre materialer. Her har trefiberen stort potensiale siden den er lang, tynn og har høy styrke, forklarer hun og fortsetter:

- Vi ser også på hvordan vi kan skreddersy produkter. Blant annet ser vi på hvordan trefiber-baserte komponenter kan brukes i leging av kompliserte sår og til å reetablere ødelagte vevsstrukturer i kroppen.

PFI forsker også på hvordan man kan konvertere trevirke til flytende bioolje som videre kan oppgraderes til energiprodukter eller kjemikalier.

- Det handler om både å videreutvikle prosessene som treforedlingsindustrien har benyttet i mange år og rette disse prosessene inn mot nye produktområder, men også å utvikle helt nye konverteringsprosesser. Målet er å utvikle bærekraftige metoder for å lage fremtidens produkter av den grønne biomassen.

Fakta – Dette er bioraffinering

  • Bioraffinering er bærekraftig prosessering av biomasse til et spekter av salgbare produkter (mat, fôr, materialer, kjemikalier) og energi (brensel, drivstoff, kraft og varme).
  • Biomassen som foredles er grønne eller blå råstoff fra land eller hav. Biomassen må prosesseres på en energieffektiv og miljøvennlig måte.
  • I bioraffineringsprosessen separeres de ulike bestanddeler ut fra råstoffet som kan være biomasse i form av avfall, planteprodukter eller organismer fra havet.
  • Bestanddelene som trekkes ut kan være karbohydrater, fettsyrer, oljer, lignin eller andre polymere.
  • Stoffene som trekkes ut av biomassen kan videreforedles til en rekke nye produkter som ulike kjemikalier, fôr, materialer og energibærere.
  •  Hvis man klarer å lage konverteringsprosesser som er gode nok vil en rekke av de produktene som i dag lages fra bl.a. olje, kunne fremstilles fra biomasse isteden.