På kort sikt må næringen løse miljøutfordringer knyttet til lakselus og rømming. Rømmingstallene har sunket de siste årene og det utvikles kontinuerlig nye metoder og ny teknologi for å bekjempe lakselus.

– Vi har en hypotese om at å skille vert og parasitt er ett av flere bidrag for å holde lakselusen under kontroll, sier Trude Olafsen, fra AKVA group.

Vil unngå lakselus

Atlantis er et eksempel. Målet er å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks i storskala. Nedsenkbare merder finnes allerede, men ikke med teknologi som gir laksen kontinuerlig tilgang på luft så den kan være nedsenket over tid. AKVA group har sammen med Sinkaberg-Hansen og Egersund Net søkt om utviklingstillatelser for å teste ut konseptet. Ved å senke laksen ned 10-15 meter under havoverflaten vil man kunne unngå lakselusen som oppholder seg i de øverste meterne under overflaten. Forsøkene vil vise om teorien holder mål.

Undervannsfôring og bruk av lys dypt i merdene er et annet eksempel.

– Prinsippet er det samme, vi tror at lusepåslaget kan reduseres ved å holde laksen nede om dagen, ved å fôre i dypet og ved bruk av lys om natten. Vi gjennomfører omfattende storskala testing sammen med samarbeidspartnere for å fremskaffe dokumentasjon på dette, sier Olafsen.

Null rømming

Et annet tiltak for redusert risiko for rømming er merdteknologi. Næringen har sammen med myndighetene for flere år siden etablert en standard, NS 9415, som setter krav til hvordan anleggene skal dimensjoneres og konstrueres for å hindre rømming. AKVA group var aktive i arbeidet med å etablere standarden og vil nå delta i å videreutvikle den.

– Arbeidet med standarden er viktig og bidrar til å nå næringens visjoner om null rømming, sier Olafsen.

Andre utfordringer oppdrettsnæringen står overfor er å redusere utslipp av næringssalter og det å ha kontroll på sykdomssituasjonen slik at miljø og fiskevelferd ivaretas. Her kan teknologi spille en avgjørende rolle.

– Ny teknologi vil løse utfordringene, men for å ivareta fiskevelferd og bærekraft må løsningene være tilpasset laksens biologi, og behovene laksen har, det er vi opptatt av sier Guttorm Lange, i AKVA group.