1. Fremtidsmat er ennæringsklynge for mat- og drikkevareprodusenter, forsknings- miljøer og kunnskapsbedrifter som utvikler sunne mat- og drikkevarer.

2. Klyngens målsetting er å innta en sentral posisjon i næringsmiddelindustrien i Østlandsområdet med klar iden- titet som den fremste ressursbase og -formidler innen helserelatert matforskning og produktutvikling.

3. I dette arbeidet vil klyngen forene de latente ressursene i offentlig sektor, industrien og forskningsmiljøene som kan dreie forskning og innovasjon mot økt helsebevissthet og –kunnskap.

4. Klyngen har nå over 30 deltakere som represente- rer nærmere 10 milliarder i omset- ning og rundt 6 000 ansatte.

 

- Gjennom samarbeidet ønsker vi å utvikle sunnere mat- og drikkevarer slik at medlemmene får økt konkurransekraft. Markedet er både interessert i, og villige til å betale for sunnere mat, forklarer Ole Petter Nordby som er styreleder i Fremtidsmat.

For å lykkes trenger vi et utstrakt samarbeid mellom næringsaktørene og forskningsmiljøene innen mat-, helse- og ernæringsforskning. Får vi det til kan industrien identifisere nye muligheter og forskerne få bedre innsikt i de utfordringer og muligheter industrien ser. Like viktig er det at mindre bedrifter får tilgang til ressurser som finnes i forskningsmiljøene og at forskere innen matvareområdet arbeider tverrfaglig med forskere innen helse og ernæring.

Et kraftsenter for bioøkonomi

Det er ikke uten grunn at man sier at selve kraftsentret for bioøkonomi i Norge ligger på Ås i Akershus, her er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norsk institutt for bioøkonomi, Nofima og Veterinærinstituttet lokalisert. Næringsklyngen Fremtidsmat er nå på plass i dette miljøet.

- I næringsklyngen finner vi en rekke av de store aktørene som Findus, Fjordland, Mills og Orkla, men også flere små aktører er med i samarbeidet som består av et trettitalls samarbeidspartnere, sier Nordby.

aktører med felles agenda

Den viktigste årsaken til at næringsklyngen får støtte av fylkeskommunene i Akershus og Østfold og Innovasjon Norge er at de ser potensialet i det vi skal gjøre. Når vi er i kontakt med aktører som universitetet på Ås, Nofima, små næringsmiddelbedrifter i hele regionen, universitetet i Oslo, Forskningsrådet og Helsedepartementet, ser vi at det er en rekke ulike aktører som har en forholdsvis lik agenda, og det er interessant.

- Vi kan være samarbeidsplattformen som kan skape vekst og nye arbeidsplasser gjennom å tilrettelegge for et tettere samspill mellom forskningsmiljøene og matindustrien, sier Nordby.

Nå arbeides det med tre konkrete prosjekter med støtte fra regionale forskningsfond, men det er for tidlig å offentliggjøre hva de innebærer.

Matindustrien ser stort potensial

- Vi valgte å bli med i klyngen fordi dens sammensetning med nær tilknytning til forskningsmiljøet og i relasjon med andre bedrifter i hele verdikjeden gir oss muligheten til å være med å påvirke. I den sammenheng er verdiskapings- potensialet for oss som medlem av klyngen stor, sier Jahn Christian Ulrichsen som er eier og forretningsutvikler i Alna Margarinfabrik AS

Orkla ønsker å bidra til et tettere samarbeid og forståelse mellom forskning og industri. Formidling av forskningsresultater blir viktig og dette vil igjen kunne bidra til oppstart av nye anvendte forskningsprosjekt.

- Gjennom økt kunnskap og innovasjon ønsker vi å bidra til utvikling av attraktive produkter som igjen skal bidra til økt velvære og bedre folkehelse. Resultatene vi skaper vil være viktig for å sikre dagens og etablering av nye arbeidsplasser, sier fagdirektør Laila Horgen i Orkla.