Hovedmålet med Scandinavian Science Cluster (SSC) er å øke den grenseoverskridende bevegeligheten på arbeidsmarkedet gjennom å kartlegge, vekke interesse, øke kunnskap og utvikle verktøy for bedre matching og arbeidsmuligheter over landegrensen, med hovedvekt på områdene teknikk og realfag.

Flere i arbeid

De to store regionene på hver side av grensen, Fyrbodal i Sverige og Østfold i Norge, har det til felles at de har mangel på ingeniører, naturvitere, IT-konsulenter, teknologer og vitenskapsfolk. Dette skal Scandinavian Science Cluster gjøre noe med.

- Vi ønsker å få flere mennesker i arbeid, og vi vil samtidig at flere blir oppmerksomme på de mange mulighetene som finnes innenfor teknikk og naturvitenskap. Vi ønsker å gi folk, og aller mest ungdommer, mer kunnskap om næringslivet generelt og om mulighetene som også finnes i nabolandet. Kunnskapsnivået til ungdommen om næringslivet og hvilke muligheter som finnes i dag, har vist seg å være lavt, sier prosjektleder for den norske delen av prosjektet Geir Endregard, som til daglig er administrerende direktør ved INSPIRIA Science Center i Grålum.

Et stort og bredt konsortium

SSC er et konsortium med science-sentre, næringliv, høyskoler, kommuner og andre offentlige organer og videregående skoler. Store aktører er med er i Sverige, for eksempel Innovatum Science Center AB, Högskolan Väst, Fyrbodals kommunalförbund og Västra Götalandskanalen. I Norge deltar blant andre Inspiria Science Center, Høgskolen i Østfold, Borregaard og Østfold fylkeskommune. SSC er en satsning innen interreg Sverige-Norge som er EU-sponset gjennom EUs regionale utviklingsfond.

Ønsker økt mobilitet

- I serveringsbransjen og blant helsearbeidere er det helt naturlig at unge utdanner seg i Sverige, og drar til Norge for å arbeide. Kunne vi fått den samme mobiliteten innen vitenskapelige fag? Og hvordan skal vi få mobiliteten til å gå begge veier?, spør Endregard. Dette er blant spørsmålene prosjektet jobber med.

SSC har satt opp fire hovedmål: 1) øke interessen for arbeidsmuligheter over landegrensene, 2) øke kunnskapen om næringslivet, 3) øke innsikten om fremtidens muligheter og 4) øke den naturvitenskapelige interessen og kunnskapen i befolkningen.

Gjennom prosjektet skal statistikker og fakta oppgraderes, felles fremtidsbilder utarbeides, nye metoder og verktøy skapes og nettverksamarbeidet skal utvides. Blant nye verktøy og metoder som testes, etableres og evalueres kan nevnes nye elementer i lærerutdanningen, nye konsept for ingeniørenes masterkurs, nytt science sirkus for skoler, felles konkurranser over landegrensene og nye samarbeid med skole og næringsliv.

Kompetanse- og kommunikasjonverktøy

Et av de fysiske resultatene av prosjektet vil være et kompetanse- og kommunikasjonsverktøy som skal etableres på sciencesentrene til undervisning, lærerkurs, samlinger for næringslivet og for offentlige aktører. Det vil også utvikles en mobil versjon, som kan benyttes på skoler og bedrifter. Verktøyet er i stor grad laget for arbeid i grupper der flere personer løser oppgaver sammen, i den hensikt at flere personer som oppholder seg på flere ulike steder i regionen kan samarbeide i verktøyet.

- SSC gjør at vi kan kombinere faglige utfordringer med testing. Samtidig som fagmiljøene jobber med å utvikle noe, så kan de teste dette ut med ungdommer på skolene. Denne måten å jobbe på, gjør at de resultatene vi kommer fram til blir veldig anvendelige for ulike aktører umiddelbart, fordi de allerede er testet ut, sier han.