Av: Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, innovasjon og næringsutvikling NHO.

Vi går fra særstilling til omstilling. Et hovedspørsmål er da hvordan vi evner å møte omstillingen av Norge. Svaret må være at tiltak i dag må bidra til en mer bærekraftig utvikling for klima, velferdsordningene våre og norsk økonomi i sin helhet.

Omstilling krever ulike grep. Mange av løsningene vil komme fra næringslivet. Som høykostland vil kompetanseutvikling i bedriftene være kjernen i fremtidig verdiskaping. Teknologikunnskap er særlig sentralt. Alle må løftes opp i teknologitrappa. Norske myndigheter må ha en offensiv satsing på teknologi og IKT-kompetanse i hele utdanningskjeden, i forskningen og i arbeidslivet.

Næringslivet responderer raskt på nye behov. Rett og slett fordi behov omsettes som markedsmuligheter. Verftsindustrien har for eksempel tidligere tilpasset seg overgangen fra fiske til oljeservice. Nå må kompetansen som er utviklet overføres til nye områder og det må skapes nye motorer i maritim/marin sektor. Tilsvarende gjelder for andre næringer.

Markedsmulighetene utløses ikke alltid så raskt som man ønsker. Omstilling er tid- og ressurskrevende. Usikkerhet knyttet til valg av teknologi og markeder i endring gjør betydningen av forutsigbare rammevilkår ekstra viktig. Myndigheter og offentlige virkemidler må sikre at gode omstillingstiltak gjennomføres raskt.

Overgangen til lavutslippssamfunnet utfordrer dagens forretningsmodeller. Vi må gi næringslivet muligheter til å utvikle nye produkter, endre produksjonsprosesser og ta i bruk nye teknologier. Kutt i klimagassutslipp må kombineres med økonomisk vekst.

Norge er godt posisjonert i det grønne kappløpet som nå pågår. Det handler ikke bare om naturgitte forutsetninger, men om vår kunnskap og kompetanse. Det er behov for en styrket og målrettet satsing på utvikling av ny, banebrytende teknologi (som f.eks. karbonfangst og lagring og biobaserte løsninger) og en kraftigere stimulans for at ny teknologi raskere tas i bruk. NHO og LO ga tidligere i høst sine felles innspill til en bred og offensiv satsing her. Nå må myndighetene følge opp.

Stadig flere lever lenger. "Forsørgerbyrden" øker. Hvis svaret er flere ansatte i offentlig sektor og økt skattetrykk, vil det kunne bidra til å svekke bedriftenes konkurransekraft. Potensialet for helse- og velferdsteknologiske løsninger er stort. Det kan skape trygghet, bidra til at flere kan bo hjemme lenger og redusere kostnadene. Norges utfordring er ikke unik. De som er tidlig ute med løsninger, kan dermed skape grunnlag for eksport. Mer innovasjon i offentlige innkjøp er et sentralt startpunkt.

Det foregår nå en ny industriell revolusjon som følge av digitaliseringens fremmarsj. Økt bruk av roboter og automatisering, økt netthandel og økt selvbetjening er noen elementer. Dette har blant annet gitt grunnlag for reindustrialisering i kompetanseintensive høykostland. NHO etterlyser en nasjonal strategi for hvordan vi kan utnytte de nye teknologiske mulighetene til å etablere lønnsom industri og øke produktiviteten i næringsliv og offentlig sektor.

Vi må vi satse mens vi har muligheten slik at næringslivet utvikler og leverer løsninger på våre felles utfordringer. Det gir grunnlag for fornyelse av næringer vi er sterke på i dag, og til etablering av nye spennende næringsområder.