De siste 200 år har næringslivet i realiteten vært drevet av tre innsatsfaktorer – mennesker, maskiner og materialer. Nå må vi forholde oss til tre nye ressurser, på veien får syv verdier økt betydning for landets verdiskapere:

 1. Inspirasjon skaper entusiasme, begeistring og engasjement. Dyktige endringsagenter setter ambisiøse mål, og går i gang med et pågangsmot som ikke lar seg kue av verken motvind eller motgang og fyller jevnlig på med positiv energi. Ingen hindring oppfattes for stor og ingen mulighet for liten!
   
 2. Innovasjon handler om å finne nye og bedre løsninger. Vekstkraften i et stadig mer kunnskapsbasert næringsliv avgjøres av vår evne til å utvikle nye tjenester og utnytte endringer raskere og bedre enn andre. Siden vesentlige deler av denne veksten vil komme fra nye innovative miljøer, blir det derfor av avgjørende betydning å samspille med de beste på tvers av tradisjonelle barrierer.
   
 3. Innsikt er kunsten å forstå logiske sammenhenger mellom problem og løsning og trekke bedre konklusjoner. Dyktige verdiskapere utnytter virksomhetens informasjonspotensial bedre enn konkurrentene og deltar i nettverk som tilfører merverdi. I en verden som drukner i data, men tørster etter innsikt er dette vår tids kanskje største uutnyttede ressurs for økt konkurransekraft.
   
 4. Integritet handler om å ha mot, styrke og etisk plattform til å sloss for det man tror på, selv om det av og til kan føles ensomt og kontroversielt. I en komplisert grenseoppgang mellom de lukrative mulighetene teknologien åpner for, og det som er lovmessig, etisk og moralsk riktig må verdiskapere med integritet tørre å ta saklige konfrontasjoner, være etterrettelige og passe på sitt gode navn og rykte.                                                        
   
 5. Investeringsvilje innebærer evnen til å satse når mulighetene seiler forbi. Dyktige verdiskapere tør å tro på noe, de våger, risikerer noe og skaper resultater. Vi er alle investorer på livets seilas, enten vi investerer vår tid, vår kompetanse eller vår kapital. Felles for de fleste av morgendagens vinnere er at de starter opp i det små, og trenger gode hjelpere.
   
 6. Intuisjon er evnen til raskt å kunne gjøre kloke valg basert på en ubevisst holistisk følelse av hva som er riktig. Erfaring gjør det lettere å danne et helhetlig bilde raskt, heller enn å gå seg vill i en omfattende analyse av alle detaljer. Gode verdiskapere vet at denne ordløse magefølelsen vi alle har, men de færreste vet å benytte seg av, kan spare oss for betydelige feilgrep og tjene som et nyttig livskompass.
   
 7. Identitet handler om å tørre å bli synlig, brenne for det man tror på og vil til syvende og sist være det som bestemmer vår verdi.  

Magasinet du nå leser er viktig, og som serieentreprenør med over 1200 arbeidsplasser på samvittigheten minner jeg om at nyskapning ikke kan vedtas. Realiteten er at nyskapning drives frem av dyktige forskere og ditto innovatører, -  det er de som er Norges fremtidsarkitekter. La oss sørge for at insentivordningene derfor treffer disse!

En ting er sikkert: Skal Norge lykkes i innovasjonsøkonomien trenger vi uten tvil flere fremtidsarkitekter og verdiskapere som kan skape konkurransedyktige, kompetente og kreative virksomheter. Virksomheter med gode arbeidsplasser slik at Norge også i fremtiden kan sikre de tre V’ene; Vekst, Velferd og Velstand.