I fremtiden må den norske økonomien bli mindre avhengig av oljeinntekter enn i dag. Det blir sagt at vi trenger en omstilling hvor vi må satse mer på utdanning og forskning. Hvordan arbeider regjeringen med dette?

- Vi har nylig lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen har som overordnet mål å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. I planen slår vi fast at de offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende én prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Vi jobber også med en stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren som skal legges frem til våren. Målet er å få flere fagmiljøer av høyere kvalitet enn i dag, med utdanningsinstitusjoner som leverer topp kvalifiserte arbeidstakere til næringslivet.

Bidrar det dramatiske oljeprisfallet i vinter til økt fokus eller større hastighet på regjeringens arbeid med utdanning og forskning?

- Situasjonen Norge står oppe i er et viktig bakteppe både for arbeidet vi gjør i universitets- og høyskolesektoren. Vi har visst lenge at oljealderen ikke ville vare evig, men prisfallet kan innebære at vi må omstille oss raskere enn vi hadde antatt. Det bidrar til å understreke hvor viktig arbeidet vi gjør på utdannings- og forskningsfeltet er. Vi kommer ikke til å klare omstillingen på en god måte uten høyere utdanning og forskning av topp kvalitet.

Vi liker å kalle Norge for kunnskapssamfunnet, hvordan legger regjering til rette for utdanning og forskning?

- Norge står overfor store samfunnsutfordringer: Vi må omstille i næringslivet, styrke skolen og sørge for at færre faller fra, forbedre kvaliteten på helsevesenet og andre offentlige tjenester – for å nevne bare noen eksempler. For å greie disse utfordringene, trenger vi universiteter og høyskoler som mobiliserer. De er en bærebjelke i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet.

Er det spesielle bransjer hvor man tror utdanning og forskning blir spesielt viktig i årene som kommer?

- Vi har identifisert seks satsingsområder som vi tror blir særlig viktige i årene fremover:

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi
  • Muliggjørende teknologier
  • Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester
  • Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  • Verdensledende fagmiljøer

Disse prioriteringene er et uttrykk for at regjeringen vil satse på områder der Norge har strategiske fortrinn som naturressurser, sterke næringsklynger eller gode fagmiljøer.

Hvilke ambisjoner har regjeringen når det kommer til utdanning og forskning og hva slags virkemidler er tilgjengelig?

- Vi har høye ambisjoner. Vi jobber for et høyskole- og universitetssystem med høyere kvalitet, og vi jobber for å legge til rette flere verdensledende forskningsmiljøer. Noe av det viktigste vi gjør med langtidsplanen, er å legge rammer for forskningspolitikken for de neste ti årene. Det skaper forutsigbare arbeidsforhold for forskningsmiljøene. Dessuten inneholder planen konkrete opptrappingsplaner for de fire neste årene, blant annet for å rekruttere de flinkeste folkene og anskaffe det beste utstyret.