Av Hans Eirik Melandsø, Programleder Arena

Å tenke nytt, videreutvikle, fornye og omstille er gammelt nytt. Likevel er det blitt påtrengende nødvendig for mange flere bedrifter - og i langt sterkere grad enn tidligere.

Når bedriftene utfordres av disruptive teknologier, det grønne skiftet og fall i oljeprisene, ser vi at de reagerer forskjellig. Noen, men ikke alle, bedrifter lykkes med å koble kunnskap og teknologier fra ulike områder, og skape noe nytt.

Går i ”omstillingsfella”

De fleste går imidlertid i ”omstillingsfella”. Når de utfordres på omsetning og lønnsomhet reagerer de med å konsolidere kjernevirksomheten. Selv om de ser økt behov for fornyelse velger de det tilsynelatende sikreste. De ser ”innover” i stedet for ”utover”.

Å videreutvikle kjernevirksomhet innen eksisterende verdikjeder har, for de fleste bedrifter, et verdiskapingspotensial. Å samarbeide med leverandører, konkurrenter og kompetansemiljøer ”på tvers”, har antagelig et lang større verdiskapingspotensial.

Er krevende

Samarbeid er krevende. Det forutsetter at flere parter samtidig prioriterer å bruke tid og ressurser, kanskje utenfor eget kjerneområde, på noe de selv ikke har full kontroll på. Det krever gjensidig tillit, men også en forståelse for hva som må til og hvordan en opptrer i et samarbeid.

Gjennom klyngeprogrammet, eiet av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva, driver vi frem aktiviteter, arenaer og kultur for samarbeid i 34 Arena-, NCE- og GCE-klynger. Vi ser at det virker.

Samarbeid om kompetanse, teknologi, nettverk og strategi bidrar til innovasjonsevnen og konkurransekraften i norsk næringsliv. Vi har mange gode eksempler på at selv små bedrifter, gjennom samarbeid i klyngen, kan utfordre etablerte bedrifter i det globale markedet.

99 prosent av norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter. Det gir noen styrker, men er absolutt en hemsko når det gjelder å satse på nye områder og å konkurrere i de internasjonale markedene. Det er her samarbeid og klyngene kommer inn som en suksessfaktor.

Klyngene en omstillingsmotor

Næringsminister Monica Mæland lanserte sist høst en satsing på klyngene som omstillingsmotor - der tre innovative klynger skal videreutvikle og dele kompetanse, teknologier og nettverk på tvers av ulike industrielle miljøer. På denne måten bygger klyngene med sitt nettverk en bro mellom globalt ledende kompetansemiljøer og norske bedrifter som har vilje og evne til omstilling. I første omgang er digitalisering, produktivitet og innovasjonstakt pekt ut som særlig viktige områder for omstilling av norsk næringsliv.

Omstillingsmotoren skal etter planen startes opp til høsten, avhengig av om Regjeringen bevilger nødvendig finansiering. Bedrifter som tar del i Omstillingsmotoren vil stå for minimum halvparten av kostnadene.

Gjennom Omstillingsmotoren kan samarbeidet i klyngene få effekt langt utover klyngen. Det vil bidra til bedriftenes konkurransekraft, lokalisering av arbeidsplasser og verdiskapingen i Norge.

Fakta om Klyngeprogrammet

  • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
  • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
  • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
  • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
  • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
  • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Kilde: innovasjonnorge.no