Owe Hagsæter CEO i NCE-Subsea. Foto: Innovasjon Norge

NCE Subsea er en klyngeorganisasjon som består av alt fra de virkelig store subsea systemleverandørene til mindre nisjebedrifter. Nettverket, som er i sterk vekst, består i dag av rundt 140 partner- og medlemsbedrifter. Formålet med NCE Subsea er å bidra til økt innovasjon og internasjonalisering i norsk subseaindustri.

– De store leverandørene benytter mange underleverandører, og er veldig avhengige av god kvalitet hos disse for å styrke egen konkurransekraft. De små bedriftene på sin side er ofte for små til å ha egne FoU-avdelinger, og de mangler gjerne nødvendig kompetanse innen forretningsutvikling og tilgang til internasjonale markeder. Ved å utnytte mulighetene som ligger i klyngesamarbeidet, kan de små bedriftene vokse langt raskere, og de får også hjelp til å lykkes internasjonalt, forklarer CEO i NCE Subsea, Owe Hagesæther.

Fasilitatorrolle

Internasjonal forskning har vist at innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester springer oftere ut av næringsklynger enn av virksomheter utenfor klynger.

– Vi har teknisk seniorpersonell fra bransjen, og jobber systematisk på ulike nivåer for å fremme innovasjon og utviklingsarbeid i klyngen. Subsea-innovatører bistår med å koble fagmiljøer i bedriftene seg imellom og med aktuelle forskningsinstitusjoner. Dette skjer gjennom omfattende forskningsprogrammer med både nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og gjennom FoU-prosjekter direkte mellom selskapene. Dette er viktige innovative prosesser for å skape nye og utvikle eksisterende produkter og tjenester, og det gir gode resultater, sier Hagesæther.

Kompetanse og markedsadgang

Subseaklyngen bistår også gründerbedrifter i en tidlig fase. Gjennom programmene Subsea First Step og Subsea Next Step bistår NCE Subsea bedrifter med å utvikle robuste forretningsplaner. Ofte er dette bedrifter som har spesialkunnskap i verdensklasse når det kommer til eget fagfelt, men som trenger hjelp til å sette ideene ut i livet og assistanse til å komme ut med produktene sine på de internasjonale markedene.

– Allerede i dag står norsk subseaindustri veldig sterkt internasjonalt.

– Vi arbeider mye med kompetanseheving og er opptatt av utdanning slik at vi får gode tilbud på ingeniør- og masternivå. Her arbeider vi sammen med universitets- og høgskolemiljøene i Norge og internasjonalt for å sikre bransjen tilflyt av nødvendig kompetanse.

NCE blir GCE

Gjennom programmet Global Centre of Expertise skal de fremste klyngene i Norge løftes frem som Global Winners. Hensikten er at klyngen skal styrke sin posisjon for å sikre ytterligere internasjonal vekst og økt konkurransekraft.

– Allerede i dag står norsk subseaindustri veldig sterkt internasjonalt med en markedsandel på 50 prosent på verdensbasis. Når vi vet at dette markedet er spådd å doble seg i løpet av de neste åtte til ti årene, sier det mye om hvilket potensial som ligger her for norsk industri. Å kvalifisere til å bli Global Centre of Expertise passer inn i vår langsiktige strategi. Blir vi tatt opp i GCE-programmet, vil vi bedre kunne sikre og raskere realisere våre globale ambisjoner, avslutter Hagesæther.