I midten av desember 2014 sendte NRK Brennpunkt dokumentaren Patentjegerne. Dokumentaren dreier seg om en tidligere forsker på Odontologisk fakultet i Oslo. Hun hevder at et svensk firma søkte patent på en oppfinnelse hun hadde gjort. Oppfinnelsen kan bli verdifull på det internasjonale helsemarkedet. Forskeren mener at professorer ved Universitetet i Oslo tillot det svenske firmaet å søke patent på hennes resultater.

Brennpunkt spør om det er for enkelt for universitetsansatte å søke og selge patenter privat og drive business på si, men programmet viser også hvor viktig det er å ha på plass klare avtaler som regulerer rettighetsforholdene.

- Det er åpenbart at uheldige situasjoner som dette kan unngås dersom de hadde hatt klare avtaler på plass fra første dag, sier patentrådgiver Kari Simonsen i Onsagers.

Kjent problemstilling i akademiske miljøer

Det er langt fra uvanlig at det dukker opp tilsvarende problemstillinger fra akademiske miljøer.

- I disse miljøene har man gjerne tradisjoner for å ha en eller flere medforfattere på vitenskapelige publikasjoner. Hovedregelen er at den som utfører selve forskningsarbeidet og har hovedarbeidet med artikkelskrivingen står som førsteforfatter. Veileder og/eller gruppeleder står ofte til slutt. Så kan det gjerne være flere medhjelpere som har gitt innspill underveis som føres opp som medforfattere. Hvis man bruker det samme tankesettet når det kommer til patentsøknader og tenker at de som bidrar på samme måte skal stå som oppfinnere, så blir det feil, forklarer Simonsen.

- En utelatt oppfinner som mener å være berettiget til patentet kan kreve rett til patentsøknaden eller meddelt patent.

Det skal ikke settes likhetstegn mellom forfatterskap og rett til å oppføres som oppfinner. Det er bare de som har bidratt til selve oppfinnelsen eller et viktig element ved oppfinnelsen som skal stå som oppfinnere. En person som gjennomfører rutinemessige forsøk etter anvisning eller på oppdrag fra en annen person er ikke oppfinner. Det hjelper heller ikke å ha kommet opp med en god ide knyttet til forskningsprosjektet dersom ikke dette gjenspeiles i hvordan oppfinnelsen er beskrevet i patentkravene i søknaden.

Hvis det er andre enn oppfinneren som skal søke om patent må rettighetene overdras til søker. Hvis det ikke er gjort avklaringer på forhånd kan det fort oppstå problemer.

Konsekvenser

Dersom man søker patent og utelater å oppgi en oppfinner som har bidratt til oppfinnelsen kan det få fatale konsekvenser for et selskap. I USA kan patentet kjennes ugyldig, eller det kan bli umulig å håndheve det.

- Finn ut hvem som er berettiget til å stå som oppfinnere og skaff de nødvendige signaturer. Da unngår du problemer.

- En utelatt oppfinner som mener å være berettiget til patentet kan kreve rett til patentsøknaden eller meddelt patent. Får vedkommende medhold i en domstol, kan patentsøker i verste fall risikere at oppfinner overdrar sin rett til en tredjepart. Det finnes eksempler, særlig fra amerikansk rettspraksis, der tredjeparter har kunnet dokumentere at for eksempel en PhD-student som er førsteforfatter på en artikkel burde ha rett til å være oppført som oppfinner, og derigjennom fått overdratt rettighet til et patent til seg. Dette kan undergrave markedspotensialet for et produkt og ikke minst mulighetene for å tiltrekke seg investorer fullstendig, forklarer Simonsen.

- Et annet nærliggende spørsmål er hvilke erstatningsansvar man kan komme i, for eksempel overfor investorer, dersom man feilaktig har oppgitt å ha rett til en oppfinnelse og som i ettertid viser seg å kullkaste den enerett man kanskje bygger firmaets virksomhet på.

Som følge av de konsekvenser det kan få ved å feilaktig utelate rettmessige oppfinnere på en patentsøknad bør det være standard prosedyre ved alle akademiske institusjoner at de alltid søker å avklare rettighetsspørsmålet før patentsøknad sendes inn, og at det innhentes råd og vurderinger fra for eksempel patentagenter.

Avklar rollene

Det er ikke så vanskelig å unngå problemer, men det fordrer at man tenker igjennom hvem som er oppfinner og lager ordentlige avtaler som avklarer rollene.

- Tenk over dette tidlig. Finn ut hvem som er berettiget til å stå som oppfinnere og skaff de nødvendige signaturer. Da unngår du problemer, råder Simonsen.

 

Les mer om å beholde rettigheter med konvergerende teknologi her

Les mer om IP i olje- og gassbransjen her