Felipe Aguilera- Børresen Seniorrådgiver, Innovasjon Norge FOTO: PRIVAT

- Innovasjon Norge har etablert et samarbeid med Patenstyret hvor hensikten er å lage bedre tjenester for næringslivet om håndtering av immaterielle verdier. Vi har avdekket behovene som næringslivet har, vi har sett på hva man har gjort i andre land, og vi satte sammen en referansegruppe som besto av personer fra ulike bedrifter, bransjer, patentkontorer og andre relevante aktører.

Hele dette forarbeidet dannet grunnlaget for den store undersøkelsen utført av analyseselskapet Oxford Research og Leogriff som er spesialister på IPR management, forklarer Felipe Aguilera-Børresen som er seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Resultater av undersøkelsen

Det var nesten 4 000 bedrifter som besvarte undersøkelsen, hvor det mest positive var at rundt 60 prosent oppga at de hadde diskutert i styre eller ledelse temaer relatert til håndteringen av bedriftens immaterielle verdier.

- Imidlertid avdekket undersøkelsen at cirka en fjerdedel av bedriftene var i en utsatt situasjon hvor de enten eksporterte eller utviklet nye produkter, eller drev med forskning, men ikke hadde planer om å arbeide med IPR. En dypere analyse av datagrunnlaget viser at ledelsen og styret i disse bedriftene i liten eller ingen grad hadde diskutert tematikken. De hadde færre registrerte rettigheter, og de hadde i mindre grad etablert et samarbeid med offentlige aktører som inkubatorer, forskningsparker eller Innovasjon Norge, forklarer Aguilera-Børresen.

Manglende kunnskap

Et gjennomgående trekk for de utsatte bedriftene er at det er for lite kunnskap om IPR.

- De vet ikke hvor de skal henvende seg med sine spørsmål, de kjenner ikke gevinstene som kan oppnås dersom de jobber med IPR og risikoen de utsetter seg for når de ikke ivaretar sine immaterielle verdier, og dette var viktigere barrierer enn kostnadene, sier Aguilera- Børresen.

IPR-pakken

På bakgrunn av funnene i undersøkelsen arbeider Innovasjon Norge og Patentstyret nå med å få på plass en IPR-pakke som skal gi bedriftene mer informasjon og gjøre dem i stand til å foreta fornuftige valg knyttet til disse temaene.

- Vi skal ha en servicetelefon, egen webside, en kostnadskalkulator og utarbeide en rekke veiledninger for bedriftene. Der kan de ta en selvtest for å avdekke egne behov og holdninger til materielle verdier, og få noen anbefalinger. Målet er å nå ut til så mange som mulig med disse verktøyene, sier Aguilera-Børresen.