FFI har gjennom de siste 20 årene forsket på samfunnssikkerhet og beredskap. Et viktig tema har vært hvordan den teknologiske utviklingen påvirker sårbarheten i samfunnet.

En studie i FFIs prosjektserie “Beskyttelse av samfunnet”, illustrerer hvordan den stadige utviklingen av ny teknologi og nye måter å bruke teknologien på, fører med seg utvikling av nye sårbarheter. En økende avstand mellom brukerne og deres forståelse av den teknologien de blir stadig mer avhengig av, er en viktig del av utfordringen. Fordi de teknologiske tjenestene etter hvert er så komplekse, samtidig som at brukergrensesnittet er så velutviklet, har den jevne bruker liten forståelse for den underliggende infrastrukturen og teknologien bak tjenestene.

Nye utfordringer

Utviklingen av denne teknologiavhengigheten og nye sårbarheter innen kritisk infrastruktur gir også stadig nye utfordringer for hvordan vi som samfunn bør innrette oss for å være i stand til å drive effektiv krisehåndtering i framtiden.

Dette gjelder alt fra det å gjøre infrastrukturene mer robuste til å gjøre noe med måten vi bruker den på. FFIs studie viser at økt teknologisk avhengighet av elektronisk kommunikasjon gir økt sårbarhet for nasjonal krisehåndtering og ledelse. Nasjonal krisehåndtering er i dag helt avhengig av mobiltelefoni og internettbaserte tjenester, med den sårbarhet dette gir. FFI anbefaler at totalforsvaret, nasjonal kriseledelse og sivil beredskap må ta dette innover seg, identifisere utfordringene og organisere seg og planlegge bedre for alvorlige og ukjente kriser.