Av Mona Kristin Nordli, Konsulent i Gartnerforbundet

Det er mange gode grunner til å velge frukt og grønt som er produsert i Norge. Først og fremst har vi en nærhet til markedet som sikrer at det går kort tid fra høsting til salg. Rask omsetning er en sikkerhet for at kvaliteten på produktene er så bra som det er mulig, og at smak og næringsstoffer i størst mulig grad er bevart.

Friske råvarer med riktig emballasje vil ha lenger holdbarhet, noe som øker sannsynligheten for at maten blir spist før den blir dårlig og må kastes. Framtiden i våre hender oppgir at kasting av frukt og grønt står for åtte prosent av klimagassutslippene i Norge. Miljøgevinsten er derfor stor når mer grønt havner på tallerken framfor i søpla.

Mat produsert lokalt vil kreve mindre transport. Det betyr mindre utslipp av miljøskadelige stoffer fra lastebiler og fly. Å støtte opp om lokal produksjon gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og et levende lokalsamfunn. I et bærekraftperspektiv er det derfor viktig at vi utnytter våre lokale ressurser.

Hva gjør gartnerne for å sikre en bærekraftig produksjon?

Innsatsen gjøres på mange felt, og hva som prioriteres avhenger av hvilken produksjon man har. Veksthusnæringen har tatt mange smarte grep for å spare energi og legge om sin produksjon fra oljefyring til fornybar energi i form av elektrisk kraft, biobrensel og varmepumper. Dette har gitt betydelige kutt i CO2utslippene. I tillegg til effektiv energibruk, har gartneren fokus på resirkulering av næringsløsninger - man ønsker ikke gjødsel på avveie. Det benyttes biologisk framfor kjemisk plantevern. I praksis betyr det at man setter ut bitte små insekter, eller andre ikke-skadelige organismer, som utkonkurrerer skadegjørerne slik at gartneren slipper å sprøyte.

For frilandsdyrking utvikles det stadig teknologi og bedre metoder for å kunne håndtere ulike dyrkingsutfordringer, det være seg plantebeskyttelse, nye og klimatilpassede sorter, mest mulig optimal bruk av gjødsel eller riktig jordarbeiding. Det nyeste er en robot som kan skille ugress fra de dyrkede vekstene, og som bekjemper dette svært målrettet. Det er skånsomt mot jorda, mikroorganismene og for vekstene vi ønsker å dyrke. Sterke planter i god vekst binder mye CO2, og på den måten bidrar gartneren og plantedyrkingen positivt inn i karbonregnskapet.

Næringen arbeider utrettelig for å finne de mest optimale metodene for å produsere ren og næringsrik mat til en kvalitetsbevisst befolkning, og med minst mulig belastning på miljøet. God dyrkingsteknikk, klimatilpassede sorter, energieffektive veksthus og dyktige produsenter er med å sikre tilgangen på frukt og grønt av høy kvalitet gjennom hele den norske sesongen.

Vil du vite mer: www.gartnerforbundet.no og www.ngfenergi.no