- De siste årenes sterke fokus på energieffektivisering, klimatilpasning og reduserte klimagassutslipp tilsier en langt mer bærekraftig utvikling i byggsektoren. Innovasjonstempoet i byggenæringen må skrus kraftig opp. I 2030 må vi ha tatt i bruk helt andre løsninger enn de vi ser i dag, sier Arild Gustavsen, professor ved NTNU og leder for forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB).

Forskningssenter for grønne bygg

Forskningssenteret har i løpet av de siste årene utviklet kunnskap og løsninger for fremtidens bygningsstandarder og nullutslippsbygg. Flere aktører i norsk byggenæring har vært med på å utvikle alt fra nye materialer til store energieffektive pilotbygg.

- I forskningssenteret jobber forskere fra SINTEF og NTNU sammen med noen av byggenæringens mest innovative bedrifter for å finne ut hvordan fremtidens bygninger kan og bør utformes. Målet er å finne ut hvordan vi kan lage bygg som ikke gir klimagassutslipp i løpet av levetiden, sier han.

Pilotprosjekter

Partnerne i senteret bidrar på flere måter. Det arbeides med å utvikle nye materialer, konstruksjonsløsninger, energiforsyningsløsninger, og bygging av pilotbygg hvor nye løsninger implementeres og etterprøves i praksis.

- Både nye og eksisterende bygninger studeres. Vi jobber med alt fra nye isolasjonsmaterialer via teknologiske løsninger for styring av energibruk til utvikling av reelle pilotbygg i full skala. Bygningene må ha et godt inneklima, ha fuktsikre konstruksjoner, og de må kunne stå ute i et endret og mer ekstremt klima. Vi gjør studier av brukeratferd og brukerpreferanser, samt miljøvurderinger og klimagassanalyser, sier Gustavsen.

- I Sandvika er to kontorbygg fra 1980-tallet renovert til å produsere mer energi enn det bruker, de har blitt et «Powerhouse». På Ådland i Bergen planlegges det mellom 500 og 800 nye nullutslippsboliger, og et nullenergibygg er allerede ferdig bygd på Haakonsvern, sier Terje Jacobsen, forskningsdirektør ved SINTEF Byggforsk.

Viktige erfaringer

Pilotbyggene har gitt byggenæringen nyttige kunnskaper om prosjekterings- og byggeprosesser, og hvordan ulike teknologier og løsninger fungerer i praksis.

- Byggeprosessene dokumenteres og byggene instrumenteres og måles slik at de kan gi oss ny innsikt om optimalisering av energibruk og innemiljø, CO2-utslipp, bruksforhold og drift. Vi samarbeider med internasjonal industri og forskningsinstitutter for å utvikle infrastruktur for fremtidens bygninger. Klimakrisen er global, og internasjonalt samarbeid er nødvendig for å finne de beste løsningene. Samtidig må løsningene utvikles og undersøkes i vårt eget klima, sier Jacobsen.

Raskere opptak av ny teknologi

Gode laboratorier vil være sentralt for den norske byggenæringen i arbeidet med å utvikle løsninger som møter klimautfordringene.

- Vi må ha byggbare, trygge løsninger som svarer på kommende byggeforskrifter. Pilotbyggene i ZEB er kommersielle bygg hvor konsepter og teknologier er på trygg grunn – dette er gode forbildeprosjekt. I tillegg utvikler NTNU og SINTEF laboratorier der ulike komponenter og materialer kan utvikles og undersøkes, sier Gustavsen.

- NTNU og SINTEF investerer sammen Norges forskningsrådet i et nytt, levende laboratorium hvor vi, under kontrollerte forhold, kan eksperimentere i mye større grad.  Vi vil kunne legge til rette for raskere opptak av ny teknologi i byggsektoren. De fleksible testbygningene gjør det mulig å utvikle og utforske nye og innovative løsninger på en helhetlig måte, avslutter Jacobsen.