• Bjørn K. Haugland
  • Anders H. Lier
  • Ivar H. Kristensen
  • Terje Mjøs
Bjørn K. Haugland Chief Sustainability Officer, DNV GL

Hva mener du er de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med innovasjon?

Det viktigste er å artikulere en god visjon for bedriften som gir retning og setter ambisjonsnivå. Deretter må en skape en åpen og inkluderende bedriftskultur hvor alle ansatte kan bidra med ideer til forbedring og nyskaping. Kulturen må bygges rundt tydelige kjerneverdier og både innovasjon og bærekraft må være sentrale komponenter i et slikt verdisett.

Hvor trykker skoen mest i din virksomhet - hva anser du for å være de største utfordringene?

Vi er 16.000 høyt utdannede medarbeidere i 107 land som jobber innen mer en 20 industrisektorer. En global kompetansebase av denne kaliberen med mange ulike kulturer, industrier og fagdisipliner representerer en enorm innovasjonskraft. Vår utfordring er å omsette dette fortrinnet for å ta markedsposisjoner med nye tjenester som både gir verdi for våre kunder og bidrar positivt til samfunnet forøvrig.

For å få til dette er vi avhengige av motiverte og engasjerte medarbeidere, som ser nye muligheter innen de forskjellige områdene vi operer i. Mitt favorittsitat knyttet til innovasjon og utvikling, tar jeg fra den siste filmen til Hayao Miyazaki, The Wind Rises:

«...Inspiration unlocks the future. Technology will catch up.»

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt regjeringen for å gjøre Norge til en innovasjonsvinner?

Vi må artikulere en tydelig visjon for hvor Norge skal være i 2030 og 2050.
Det er etter min oppfatning klart at en slik visjon må bygge på våre kjernekompetanser samt de naturgitte godene vi er tildelt. Visjonen må gi en tydelig retning inn i lavutslipp-samfunnet og tilrettelegge for at alle sektorer i samfunnet blir invitert til både å gi innspill og til handling. En slik prosess vil uten tvil utløse mye spennende innovasjon på tvers av sektorer og bransjer, innen alt fra industri og teknologi, til nye tjenester og løsninger på samfunnsutfordringer. Det er viktig at det tilrettelegges for effektivt samarbeid mellom myndigheter, næringslivet og akademia for å drive frem de nye løsningene.

Vi må investere i et ledende utdannelsessystem:
Kompetanse er avgjørende for å skape fremtidens arbeidsplasser og det er viktig at vi setter klare ambisjoner for hele utdannelsesløpet fra barnehager til grunnskolen og videregående skoler. Både de teoretiske og yrkesfaglige linjene er viktig for å bygge fremtidens Norge.

Vi må investere i forskning og utvikling:
Overgangen til lavutslipp-samfunnet representerer enorme muligheter for en rik nasjon som Norge. Kombinert med en rivende teknologiutvikling vil denne overgangen skape nye samfunnsstrukturer og forretningsmodeller. Norge kan gjøre omstillingen fort og være en pilot for resten av verden. Dette vil gi norske bedrifter et godt hjemmemarked og økt konkurransekraft globalt. Ledende universitets- og forskningsprogrammer vil være avgjørende for vår nasjonale innovasjonskraft og for at vi skal klare å gripe de mulighetene som overgangen til lavutslipp-samfunnet representerer.
Anders H. Lier CEO, Enoro og styreleder, Innovation Forum Norway

Hva mener du er de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med innovasjon?

Både endringsvilje, nysgjerrighet og kreativitet er nødvendige ingredienser. Det hjelper også med en dose galskap. Man må tenke både utenfor og innenfor boksen. Innovasjon handler som kjent om å utfordre det bestående, skape kontinuerlig forbedring og utnytte muligheter.

Ny banebrytende teknologi, nye konkurrenter og forretningsmodeller, og ikke minst nye politiske føringer, endrer spillets regler og medfører at mange bransjer våkner opp til nye konkurranselandskap. Vi ser at innovative aktører går inn i nye bransjer med basis i teknologi eller kundeporteføljer.

Norwegians inntreden med bankvirksomhet, og Googles innmarsj i forsikringssektoren i Europa, er gode eksempler på dette. Det gjelder å tørre å satse i nye og uutforskede retninger. Vellykkede innovasjonsprosjekter krever også struktur, kunnskap om «best pracsis» og utholdenhet. God innovasjon skjer sjelden i isolasjon. De beste jobber i tverrfaglige og komplementære team og nettverk, og tester ut løsninger, konsepter og ideer langt raskere enn tidligere - ofte i samråd med representanter for målgruppen.

Hvor trykker skoen mest i din virksomhet - hva anser du for å være de største utfordringene?

Det er viktig å skape en kultur for at innovasjon skjer sammen med partnere og kunder. Enoro lager markedsledende software for energibransjen. Vi har kunder over hele Europa med mer enn 400 installasjoner i 10 land. Selv om vi har en tradisjon for å innovere sammen med våre kunder, ser vi at vi fremover må bli langt flinkere til å invitere inn våre partnere. For oss er det viktig å beskytte våre materielle rettigheter og samtidig sikre at det skapes god innovasjon basert på våre løsninger. Vi har tilrettelagt for åpne standarder/grensesnitt på vår plattform, nettopp for å gjøre dette mulig.

I vår sektor skaper utrulling av smarte målere og smarte nettverk enorme muligheter, og for oss handler det om å bistå våre kunder med deres forretningsmessige utfordringer på en god måte. «Big Data, Mobility, Social & Cloud» er teknologiske drivere som vil skape ny kreativitet for våre kunder. Vi ser at et sterkt økosystem er essensielt for å vinne frem som kundenes foretrukne aktør.

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt regjeringen for å gjøre Norge til en innovasjonsvinner?

- Tjenesteproduksjon er Norges fremtid. Mens industrien er flyttet til lavkostland, har vi heldigvis beholdt kreativiteten og innovasjonsevnen innen konseptutvikling og design. Det er dette vi som nasjon må bygge videre på. Tjenesteinnovasjon er ofte mer krevende enn produktinnovasjon, siden tjenester er immaterielle, heterogene, og ikke kan lagres. Vi må derfor skape et tettere samarbeid mellom offentlig sektor, akademia, næringslivet og investeringsmiljøene.

- I tillegg må vi styrke omstillingsevnen i norsk økonomi, slik at vi blir flinkere til å utnytte mulighetene som oppstår. Kunnskapsdeling og teknologiutvikling vil sammen bidra til å fremme innovasjon, og er derfor bærebjelker i Norges satsning for økt konkurransekraft.

- Sist og ikke minst er det viktig at vi støtter opp under gründere i alle aldere som tør å satse, og at virkemiddelapparatet sammen med næringslivet bidrar til å heie frem disse.
Ivar H. Kristensen Generalsekretær, Tekna

Hva mener du er de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med innovasjon?

Det grunnleggende for å lykkes er å ha et felles språk og forståelse av innovasjon. Vi trenger en bred tilnærming som betyr at både små (inkrementelle) og store (radikale) er viktige og alle former for innovasjon, ikke bare produktinnovasjoner, men marked, forretningsmodell, organisasjon og tjenesteinnovasjon. I tillegg er det viktig å forstå at forskning er en kilde til innovasjon, ikke en innovasjon i seg selv.

De viktigste kildene til innovasjon er egen medarbeider og kunder og det er her bedriftene har det største potensialet. I Norge har vi to viktige fortrinn som vi må framsnakke og som gir oss et konkurransefortrinn. For det første er lønnsstrukturen i Norge slik at høykompetent arbeidskraft er relativt sett billig sammenlignet med tilsvarende arbeidskraft i andre deler av verden, i tillegg til at en betydelig del av arbeidsstokken har høyere utdannelse eller fagarbeiderkompetanse. Dette sammen med «den norske modellen», som er måten vi har organisert og samarbeider i arbeidslivet, er det som gir norsk næringsliv innovasjon og omstillingsevne.

Hvor trykker skoen mest i din virksomhet - hva anser du for å være de største utfordringene?

Vi er gode på å finne på ting og skape nye produkter og tjenester, og vi har et virkemiddelapparat som stort sett fungerer tilfredsstillende i oppstartsfasen. Samtidig er det forutsigbart og relativt enkelt å etablere en bedrift, samt å få de første tilskuddene.

Det som i dag er den største utfordringen er tre forhold; å tenke industrielt og stort nok, tilgang på nok kapital, og kompetanse i vekstfasen. Det er med andre ord mangel på nok kompetente kapitalmiljøer med langsiktige finansielle muskler. Trenden i Norden og Norge er at vi ofte går inn med for lite kapital i for mange selskaper, samtidig som det følger for lite kompetente eiere med kapitalen som kan dra og utvikle selskapet til å bli noe stort.

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt regjeringen for å gjøre Norge til en innovasjonsvinner?

Satse på å bygge ut flere fond i fond løsninger, gjerne på nordisk nivå, som kan utvikle kompetente kapitalmiljøer, samt porteføljen av verktøy som bidrar til at selskapene kommer raskt over «dødens dal».

Mitt andre forslag er å tørre å bruke den offentlige innkjøpsmakten til innovative innkjøp og etablering av et hjemmemarked.

Det siste er å sørge for at vi får til raskere og mer læring rundt innovasjon i en norsk nettverksøkonomi, spesielt tjenesteinnovasjon. Spre denne kunnskapen og stimulere til innovasjon i alle former og på alle områder, og ikke ensidig knytte innovasjon til forskningsdebatten, fordi innovasjon er så mye mer.
Terje Mjøs Konsernsjef, EVRY ASA

Hva mener du er de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med innovasjon?

For å drive innovasjon på helt nye områder tror jeg det ofte kan være en fordel at vi skiller dette ut fra løpende kjernevirksomhet. Det er viktig å adressere disse prosjektene og sørge for at de har gode rammer for å realiseres.

Vi har ulike eksempler på hvordan vi har gjort dette i EVRY. Vi har opprettet en «Innovation Lab» der vi også har Internships. Dette miljøet fikk i oppgave å se hvordan vi kan bruke «Big Data» på en innovativ måte innfor bank og finans, og har kommet opp med et spennende konsept kalt Spendific.

I tillegg er vi deleier i Appstax Technologies som utvikler og tilbyr en innovativ plattform for app-utvikling. Dette blir en slags «venture»-modell der innovasjon skjer i et frittstående selskap. I 2014 fikk vi også innvilget 4 skattefunn søknader, noe som reflekterer at vi også klarer å drive disse prosessene også i forretningen, og da spesielt når innovasjonen er knyttet til utvikling på områder vi allerede er gode på.

Hvor trykker skoen mest i din virksomhet - hva anser du for å være de største utfordringene?

EVRY er ett stort selskap som leverer ett bredt spekter av produkter og tjenester til ulike bransjer. Vi må ha tempo i kroppen, følge de teknologiske trendene og satse på utviklingsområder som treffer flere av våre store markeder. Herunder områder som mobilitet, skytjenester og big data.

Den teknologiske utviklingen går raskt og vi må rigge oss slik at vi klarer å identifisere og utnytter mulighetene som teknologien gir. Vi må ha utviklingsmiljøer med høyt tempo, samtidig som vi ivaretar en solid operativ drift med høy kvalitet. Vi må organisere oss smart for å få til den gode balansen.

Hvilke tre konkrete råd ville du gitt regjeringen for å gjøre Norge til en innovasjonsvinner?

Det offentlige må bli en enda mer krevende og kompetent innkjøper som bestiller ønsket resultat og ikke kravspesifiserte løsninger. Det vil gi leverandørene mer rom for å tenke innovativt og bidra til bedre og fremtidsrettede løsninger.

Økt samarbeid mellom offentlige og private aktører for å løse samfunnsutfordringer og ikke minst ta eksisterende løsninger i bruk.

Kunnskapsløft på IKT. Regjeringen fikk i 2014 en rapport, Damvad-rapporten, som viser at vi styrer mot et stort gap i IKT-kompetanse. Regjeringen må øke bevilgningene til flere studieplasser innenfor IKT-fag.