Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Innenfor regionens prioriterte områder skal fondene også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt forskningskvalitet og til utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.

Fondene skal møte uttrykte FoU-behov i regionene gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt. Regionale forskningsfond har som formål å:

- Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling:

 • Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte innsatsområder.
 • Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU.
 • Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region.

- Mobilisering av økt FoU-innsats i regionene:

 • Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid.
 • Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov.

- Høyere FoU-kvalitet og konkurranseevne:

 • Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder.
 • Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktivitet.

- Stimulere regionale utviklings- og læringsarenaer.

- Samspill og relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.

Styrets strategi og fokus

Fondsstyret har vært opptatt av «å gjøre en forskjell». Dette er særdeles viktig for denne fondsregionen, fordi vår økonomiske ramme er begrenset i forhold til de totale nasjonale forskningsmidlene som tilfaller regionen. På den andre side er vår vurdering at de midlene vi rår over, vil kunne ha en betydelig virkning brukt på en strategisk riktig måte.

Vi har tatt utgangspunkt i den underliggende FoU-strategien for Oslo og Akershus, videre gjort vurderinger som de to fylkene har adressert gjennom sine bestillingsbrev. Styret har også lagt til grunn tilgjengelig statistikk for regionen med hensyn til tildeling av midler fra Forskningsrådet og virkemiddelapparatet forøvrig. Med få unntak har alle våre utlysninger vært orientert mot offentlig sektors behov for løsninger gjennom samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer.

Offentlig sektors behov for løsninger på sentrale utfordringer har ligget til grunn for våre utlysninger innenfor utvalgte tematiske avgrensinger som inkluderer Helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og vann- og avløpssektoren. Vi har stimulert næringslivet i samarbeid med forskningsmiljøer til å bidra til løsninger.

Næringslivet bør kunne profitere på dette ut også over vår region, fordi Hovedstadsregionens problemstillinger vil man kunne finne igjen i mange andre regioner verden over. Denne triple-helix modellen, bedrifter – FoU – offentlig, og mange av våre valgte tematiske områder er senere også lagt til grunn for EU’s program Horisont 20120. I forhold til andre virkemidler, så var vi tidlig ute med satsing på eldreomsorgen som nå viser seg å bli et av regjeringens satsingsområder for forskningsinnsats framover.

Hovedmålsettingene som ligger til grunn fra KD sin side har vært styrende for våre valg og vi har fått en god respons gjennom de valg vi har gjort for å oppnå flere av målsettingene:
 
• Vi har finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte innsatsområder. Det har ikke vært inngått kompromiss på kvalitetskravet for søknadene. Alle prosjekter som har fått støtte har oppnådd en hovedkarakter bedre eller lik det Forskningsrådet setter som minimumskrav til kvalitet ut fra ekspertvurderingene. Derimot er ikke kvalitet alene en garanti for innvilget søknad. Vi har eksempelvis gitt avslag på søknader med svært gode karakterer fra ekspertvurderingene, men som er blitt vurdert av styret til ikke å være støtteverdig ut fra andre regionale vurderingsparameterne vi satte i utlysningen og som legges til grunn i vurdering av søknadene.

• Vi mener vi kan si at vi medvirker til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og kon­kurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU, gjennom det faktum at det er søkere til vårt fond som ikke tidligere har søkt om forskningsmidler gjennom FR eller andre kilder. Ikke minst gjelder det søkere fra offentlig sektor og næringslivet.

• Kravet vi stiller til trippel-helix modellen der alle tre parter må samarbeide, stimulerer definitivt til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner, næringsliv og offentlig sektor i egen region. Dette bidrar til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid.

• Vi har videre fulgt prinsippene om at innovasjonsprosjekter i offentlig sektor skal ha regional søker, men kan hente kompetansen også utenfor egen region der den beste kompetansen finnes, nasjonalt eller internasjonalt. Innovasjonsprosjekter i næringslivet har vært åpne for søkere i hele landet, men med krav om at offentlig aktør i vår region skal delta og «eie» problemstillingen. Forskerprosjekter har vært åpne for søkere i hele landet, men med samme krav til deltakelse fra offentlig aktør i regionen.

Styrets valg av tematiske områder

Fondsstyret har invitert fagpersoner fra offentlig sektor og forskningsmiljøene innenfor utvalgte tematiske områder til styremøter der vi systematisk har gjennomgått hva de største utfordringene i regionen (OA) er, og videre sortert hvilke av disse som egner seg for forskningsprosjekter. Utvalg av tematiske områder er vurdert gjennom at det sannsynligvis er forskningsutfordringer som er mulig å identifisere og at det finnes tilstrekkelig konkurransedyktig kompetanse for å løse utfordringene.

Utlyste tematiske områder for innovasjonsprosjekter har vært og er fortsatt  knyttet til regionens overordna utfordringer innenfor befolkningsvekst, demografi og klimaendringer:

 • Oppvekst & utdanning
 • Trygge gater
 • Helse & velferd innenfor eldreomsorgen
 • Vann & avløp
 • Samferdsel