Ny teknologi har vært et viktig suksesskriterium i mange av Norconsults største oppdrag, slik som i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, elvekraftverket Vamma 12, InterCity-jernbaneprosjekter og E39 Rogfast, der planene er lagt for verdens lengste undersjøiske tunnel. Som en kompetansebedrift som løser rundt 20 000 oppdrag i året, og som lever av å gi gode råd, må Norconsult ligge i tet når det gjelder markedstrender og bruk av ny teknologi.

Generasjon Y

Selskapet har bevisst satset på å den digitale kompetansen som ligger hos Generasjon Y; medarbeidere som er født en gang mellom begynnelsen av 1980-tallet og OL på Lillehammer. Disse har fått ny teknologi inn med morsmelken, og mestrer og ser muligheter i teknologiske verktøy på en måte generasjoner født før dem sjelden evner.

– Norconsult har bevisst sluppet til Generasjon Y på store, komplekse prosjekter der ny teknologi har stått sentralt, og der veien til mål har gått gjennom upløyd mark. Et eksempel er Hafslunds Vamma 12-prosjekt, Norges første tegningsløse elvekraftprosjekt, der Norconsult er rådgiver. Kombinert med kompetansen og erfaringen som ligger i selskapets mangeårige involvering i vannkraftmarkedet, har Generasjon Ys teknologiske forståelse, utforskertrang og mulighetsfokus, vært avgjørende for at vi har lykkes i prosjektet, forteller Øyvind Engelstad, markedssjef for Energi i Norconsult.

Bruken av ny teknologi og nye samhandlingsformer har vært banebrytende i Vamma 12-prosjektet.  All planlegging har skjedd i en avansert BIM (Bygningsinformasjonsmodell), der endringer legges direkte inn i en 3D-modell og oppdateres fortløpende. Modellen lar alle aktørene se både delelementer ved prosjektet, og hvordan det ferdige prosjektet vil bli seende ut. BIM-verktøyet har i økende grad blitt lagt som et premiss for prosjektgjennomføring i bygg- og anleggsbransjen. Store, statlige byggherrer som Statsbygg, Statnett, Nye Veier og Bane NOR setter nå BIM høyt på agendaen, både internt, og gjennom krav og forventninger i sine konkurransegrunnlag.

Høy fart på BIM og VDC i Norconsult

– Vi merker økt interesse for bruk av ny teknologi fra våre kunder, og ser at det å jobbe smartere gjennom bruk av samtidig prosjektering og Virtual Design and Construction (VDC) gir bedre prosjekter og raskere prosjektgjennomføring. Derfor jobber vi spisset med nybrottsarbeid knyttet til ny teknologi, metoder og verktøy på tvers av alle markedsområder i Norconsult, sier Torkil Håheim Kind, BIM-leder i selskapet.

Åtte av selskapets medarbeidere deltar i etterutdanning i VDC ved Stanford University i USA, og ved flere av Norconsults kontorer er det etablert såkalte Big Rooms – lokaler tilpasset nye samhandlingsformer. I mai gjennomførte selskapet en samling for medarbeidere som har et særskilt engasjement for ny teknologi og nye arbeidsmetoder, for å utveksle erfaringer på tvers av selskapet. Særlig bruk av spillteknologi og Virtual Reality (VR) til visualisering, 3D-armering og løsninger for skybasert samtidig prosjektering ble vektlagt på samlingen.

Innovasjon satt i system

Norconsult har et eget team som er dedikert til å jobbe systematisk og målrettet med innovasjon i kreative prosesser, både internt og i oppgaveløsing overfor kunder. For å realisere flere gode forretningsideer har Norconsult nylig også etablert Såkornfondet. Fondet skal stimulere og bidra til utvikling av innovative og kreative forretningsmuligheter, som helt nye prosjekter eller tjenester – og ny teknologi. Alle medarbeidere med gode ideer kan sende inn forslag til fondet. På den måten kan interne krefter bidra til å etablere ny teknologi, som vil bringe både selskapet og markedet fremover.