Gjennom «Skogoffensiven» arbeider fylkeskommunene i begge fylkene nå med et prosjekt der målet er å firedoble verdiskapningen basert på tre innen 2045.

- Skogoffensiven kom som en naturlig følge av at fylkeskommunene i innlandet hadde samarbeidet om en strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. Samarbeidet skal forene det offentliges og skognæringens krefter mot et felles mål, nemlig å arbeide med skog. For vi har et stort potensial for økt omsetning og flere arbeidsplasser i denne sektoren, sier Even Mengshoel som har fått stillingstittelen skogambassadør.

Hele verdikjeden fra skogeiere, produsenter og leverandører er med i samarbeidet, men også partnere som Fellesforbundet, NHO og Innovasjon Norge bidrar.

Tre kan løse urbane utfordringer

- I Hedmark og Oppland har vi nesten 300 selskaper som arbeider innen tremekanikk og trebyggeri, det gjør at vi med vår kompetanse er tyngst i landet på dette området. Men vi ligger også godt an internasjonalt, og det er mange som ser til oss når det kommer til limtre, modulbygg og ferdighus, forklarer Mengshoel.

Bransjen er godt posisjonert i dag, og med befolkningsveksten som er spådd, der bare området Oslo og Akershus er anslått å øke med mer enn 350 000 personer innen 2040, ligger alt godt til rette for fortsatt vekst.

- Vi tror at skogressursene kan brukes til å bygge bærekraftige byer. Ved hjelp av ny teknologi og innovative løsninger vil tre kunne brukes på en helt annen måte enn vi gjør i dag, sier skogambassadøren.

Et eksempel på dette er verdens høyeste trehus, Treet, som er 14 etasjer høyt og åpnet i Bergen før jul. Huset vekker interesse verden over. Her har en ny og banebrytende byggeteknikk gjort det mulig å bygge med tre i høyden på en helt annen måte enn før.

- Prosjektet viser at det er mulig å bygge bærekraftige trehus i urbane strøk.

Miljøaspektet

Skogen er fornybar og er vårt viktigste bidrag for en grønnere fremtid, samtidig kan 35 prosent mer tømmer tas ut av skogen uten at den forringes.

- Byggebransjen trenger å bli mer miljøvennlig. I dag er det mye utslipp fra denne bransjen, det kan reduseres betraktelig hvis det brukes mer treverk også i byene. I eneboliger brukes det gjerne 80 prosent tre, dette er mye høyere enn i byene og blant de tingene vi ser på i Skogoffensiven. Men dette dreier seg ikke bare om miljø, kostnadselementet er også viktig. Skal tre vinne frem må løsningene være konkurransedyktige for å bli tatt i bruk.

Krevende utbyggere

- Vi ønsker krevende utbyggere som etterspør nye løsninger velkommen. Da vil vi kunne utvikle nye prinsipper og bygge mye mer i tre enn vi gjør i dag. Vi er også veldig glad for at utbyggere som Arthur Buchardt går i bresjen og flagger at det nye regjeringskvartalet bør bygges i tre, det sender noen riktige signaler, avslutter Mengshoel.