Monica Mæland (H), Næringsminister


1. Hvordan skal Norge tilrettelegge for å attrahere Life Science-bedrifter som ønsker å investere i Norge?

Betydningen av klynger er et fremtredende trekk globalt. De beste klyngene har mange fellestrekk som fremragende FoU-miljøer, tilgang til gode forskere og talenter. Det er nære og gode samarbeid mellom akademia, sykehus og bedrifter. Tilgang på risikokapital trengs for å sikre nødvendig omløp og dynamikk, samt mer langsiktig industriell kapital. Store internasjonale firmaer er til stede i klyngene og støtter aktivt nye virksomheter gjennom kjennskap til regulatoriske forhold og markeder internasjonalt, gjennom kapital og risikoavlastning. Offentlige myndigheter er med å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår. Regjeringen har tatt viktige grep som styrker mulighetene for denne type næringsvirksomhet. Vi satser sterkt på forskning og på kommersialisering. Samtidig er det avgjørende at private interesser involverer seg.

2. Hvordan kan offentlig sektor utnytte sin posisjon til å understøtte næringsutvikling på helseområdet?

Private leverandører av produkter og tjenester er en viktig del av løsningen på fremtidige utfordringer. Regjeringen arbeider for mer koordinerte anskaffelser og nye innovative løsninger. Vi satser på ordningen med offentlige FoU-kontrakter, hvor offentlige kunder og norsk næringsliv samarbeider om å utvikle nye, gode løsninger. Vi iverksetter nye ordninger for pilot- og demonstrasjonsfasen som letter utviklingen mot markedet. Samtidig har vi hatt en betydelig satsing på kommersialisering av forskning gjennom å styrke Forny2020-programmet.    

3. Hvordan er Norge rustet til å imøtekomme et stadig større press på helsetjenesten som følge av eldrebølgen, økningen i kroniske sykdommer og kreftpasienter?

Norge har mange av de samme utfordringene som andre vestlige land. OECD poengterer at vi må få ned forekomsten av kroniske sykdommer som medfører invalidisering og behov for hjelp. Dette innebærer ulike tiltak og grep som endret levesett/livstil, ny kunnskap, ny teknologi og nye tjenester. Det er viktig å legge til rette for at næringslivet kan bidra til løsninger som samtidig som gir lønnsomhet og arbeidsplasser i Norge.

 Torbjørn Røe Isaksen (H), Kunnskapsminister


1. Hvordan skal Norge tilrettelegge for å attrahere Life Science-bedrifter som ønsker å investere i Norge?

Vi legger opp til en stor satsing på livsvitenskap.  Ved Universitetet i Oslo skal det bygges et nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap som vil være med å utvikle et ledende universitetsmiljø og sikre Norge internasjonal konkurransekraft. Nybygget skal gi medisinsk og helsefaglig forskning gode rammevilkår. I tillegg er det under bygging et stort anlegg med framtidsrettede lokaliteter på Campus Ås for Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og Veterinærinstituttet.  Anlegget rommer spesialarealer som legger til rette for utstrakt forskning og innovasjon innenfor livsvitenskapsfeltet. Moderne og funksjonelle bygg med tidsriktig utstyr er vesentlig for å løse framtidas utfordringer.

2. Hvordan kan offentlig sektor utnytte sin posisjon til å understøtte næringsutvikling på helseområdet?

Offentlig sektor støtter det meste av det som foregår av FoU innen medisin og helsefag. Forskningsrådet skal sammen med andre, bidra til at forskningsinstitusjoner og bedrifter skal lykkes med innovasjon. Innen life science vil helsesektoren ofte være den viktigste brukeren og innkjøperen av innovasjoner fordi vi har et offentlig helsevesen i Norge. Innkjøpsordninger som stimulerer til nytekning og innovasjon er derfor viktig for innovasjoner i andre deler av offentlig sektor.  Det offentlige bruker også offentlige utviklingskontrakter, der innovasjon er sentralt og Innovasjon Norge bidrar. Offentlig sektor bidrar til kvalitetssikring og utprøving av nye innovasjoner innen medisin gjennom testfasiliteter, som for eksempel Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Utprøving av nye medisiner i sykehus og nytt medisinsk utstyr er også viktige bidrag, for eksempel ved Sunnås sykehus, St. Olavs hospital og Rikshospitalet.