Rune Fensil Forskningsleder ved Senteret for eHelse ved UiA. Foto: privat

Hensikten er å skape større trygghet med bedre oppfølging. I tillegg til målingene, fyller pasientene ut et daglig spørreskjema om sykdomstilstanden. Resultatene registreres på et nettbrett som pasientene blir utstyrt med og sendes elektronisk til en telemedisinsk sentral. De første 14 dagene etter sykehusoppholdet får de også daglig oppfølging via videosamtaler med helsepersonell.

– Gjennom forskning ved Universitetet i Agder har vi sett på hvordan helsetjenesten nå arbeider etter samhandlingsreformen og hvor det er blitt delegert mange oppgaver ned til kommunehelsetjenesten. Reformen gjør at det blir mer samhandling mellom hjemmebaserte tjenester, fastlege og sykehus, forteller forskningsleder ved Senter for eHelse ved Universitetet i Agder, Rune Fensli og legger til:

– Vi har kartlagt hvordan det er mulig å få tilgang på medisinsk informasjon på tvers av organisasjonsgrensene, der både lovverket og sikkerhet har satt begrensninger.

United4Health

Forskningen er et ledd i EU-prosjektet United4Health, hvis mål er å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor områdene KOLS, diabetes og hjertepasienter. Prosjektet ledes av Sørlandet sykehus HF.

I dette innovasjonsprosjektet har de vært opptatt av å sette brukeren i sentrum og hatt med KOLS-pasienter i utviklingen.

– Dette er nytt. Pasientene får en langt bedre oppfølging enn de har hatt tidligere, og ikke minst får de denne oppfølgingen hjemme hos seg selv. Poenget er å skape en større trygghet i hverdagen for KOLS-pasientene, sier Fensli.

Tidligere fantes det ikke noe standardisert system for hvordan man kunne sende inn prøvesvar på egne målinger på en sikker måte til helsetjenestene.

– Mye av utfordringene i prosjektet har vært å avdekke hvilke flaskehalser og begrensninger som har vært knyttet til det å dele medisinsk informasjon på en trygg måte. Derfor har vi utviklet en database hvor de ulike aktørene kan hente ut medisinsk informasjon om en konkret pasient. Dette tar vi nå i bruk i KOLS-prosjektet, hvor de medisinske rutinene er endret gjennom omfattende innovative prosesser for å kunne tilby tjenestene på nye måter gjennom bruk av telemedisin, forklarer Fensli.

Brukerfokusert utvikling

I dette innovasjonsprosjektet har de vært opptatt av å sette brukeren i sentrum og hatt med KOLS-pasienter i utviklingen. Samtidig har sykepleiere, leger og teknisk personell vært med. Universitetet i Agder har stått for programvaren, Sykehuspartner har installert løsningen i Norsk Helsenett mens Devoteam Solution i Grimstad har utviklet selve systemet.

Kristiansand kommune har etablert den første telemedisinske sentralen og vil stå for daglig oppfølging av pasientene. Prosjektet startet for cirka ett år siden og ble satt i drift i begynnelsen av mai. Da hadde syv testpersoner allerede testet det ut over en lengre periode med gode resultater.