- Det er synd fordi Norges fremtid er avhengig av ildsjeler og tidlig-fase-investorer som hjelper gründere frem, sier Truls Berg, managing partner i Digital Insight AS.

Han er også styreleder i NorBAN, 3in, Inspirator og INNOVATE, samt generalsekretær i Innovation Forum Norway, og har erfaring med oppstart av over tolv selskaper med tilsammen over 1200 arbeidsplasser.

Bak de fleste gründere som lykkes, finnes det en eller flere gode hjelpere som har bistått med kapital, kunnskap og kompetanse. Allerede i 2003 påpekte Næringsdepartementet at slike ildsjeler spiller en avgjørende rolle for å sikre at flere gründere kan vende hjem med markedsandeler, overskudd og velfortjent ære.

- Realiteten er at ildsjeler som våger seg inn for å hjelpe, ofte motarbeides og neglisjeres av virkemiddelapparatet. Det er en gåte at politikerne ikke innser det paradoksale der landets redere nyter godt av nullskatt og gunstige særvilkår, mens de som gjør mest for å skape nye arbeidsplasser og hjelper det nyfødte næringsliv avfeies med tomt prat.

Innovation Forum og NorBAN foreslår fem tiltak, der det første er å fjerne skatt og arbeidsgiveravgift de første tre årene, samt å innføre skatteincentiver som mobiliserer til økt risikokapital fra private investorer. I tillegg må det være økonomisk interessant for investorer og beløpet fra en privat aktør må matches med bidrag fra statlige virkemiddelapparater.

- Formueskatten må fjernes på arbeidende kapital. Det trengs også et marked der entreprenører langt raskere kan presentere sine ideer og ekspansjonsplaner for investorer med kunnskap, kompetanse og kapital, sier Berg.

Til sist oppfordres det til økt samarbeid mellom stat, utdanningssektor og næringsliv, der innovasjonsperspektiv og oppstartsmiljøer blir utfordret og belønnet for nytenkning.