I Bodømiljøet er det et sterkt forskningsmiljø på innovasjon og entreprenørskap, og miljøet har flere ganger blitt rangert høyest i Norge på målinger av vitenskapelige publikasjoner på området.

- Det viser at det er mulig for et ungt og lite universitetsmiljø å hevde seg godt på den nasjonale arenaen, og man kan ha nasjonalt ledende forskningsmiljø også utenfor de største byene, forteller Gry Alsos, professor ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.

Iselin Marstrander, direktør ved Nordlandsforskning, mener det gode samarbeidet mellom universitetet og forskningsinstituttet gir gode synergier og spennende samarbeid. Innovasjon og entreprenørskap er nå definert som ett av tre sentrale satsingsområder for Universitetet i Nordland og er løftet fram i strategiplanene for Handelshøgskolen og Nordlandsforskning. Målet er å løfte miljøet enda en divisjon og forsterke den nasjonale posisjonen på entreprenørskaps- og innovasjonsforskning.

Siteres flittig

Studier gjort av Damvad for Forskningsrådet plasserer miljøet i Norgestoppen innen forskning på entreprenørskap og innovasjon. Studiene har ikke bare målt mengden publikasjoner, men har også sett på hvor mye disse siteres andre steder.

- Dette er en kvalitetsindikator, og der havner Universitetet i Nordland på topp, sier dekan ved Handelshøgskolen UiN, Bjørn Olsen.

Vidt spenn fra kjønn til reiseliv

Entreprenørskap og innovasjon er et bredt forskningsfelt, og miljøet i Bodø arbeider med flere forskningsprosjekter med ulike temaer:

Effekter av bedriftsinkubatorer er tema for et prosjekt ledet av professor Tommy Clausen ved Handelshøgskolen UiN. Hvordan nye teknologibedrifter kan dra nytte av tilknytning til en inkubator, og hvordan dette påvirker de nye bedriftenes utvikling, er spørsmål forskerne ser på.

Entreprenørskap og innovasjon har vært et kjennetegn for Bodø-miljøet siden oppstarten av Siviløkonomutdanningen midt på 1980-tallet.

Kjønn og innovasjon er tema for et prosjekt ledet av Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning. Prosjektet skal bidra til kunnskap og forståelse av hvilken rolle kjønn har i innovasjon, og hvordan dette påvirker politikkutforming på området. Handelshøgskolen UiN er norsk representant i Global Entrepreneurship Monitor, som er et stort, internasjonalt prosjekt som studerer utviklingen i entreprenørskapsaktivitet i mer enn 70 land i hele verden.

Miljøet utgir årlig en rapport om Entreprenørskap i Norge, som er en statusrapport for entreprenørskapsnivået i Norge sammenlignet med andre land.
Andre eksempler på temaer for forskningsprosjekter er innovasjon i reiselivsnæringen, teknologibaserte nyetableringer, finansiering av entreprenørskap og innovasjon, og innovasjon i offentlig sektor.

Arrangerer internasjonal forskningskonferanse

I 2016 er Bodø er vertsby for den internasjonalt ledende forskningskonferansen på entreprenørskapsområdet; Babson College Entrepreneurship Research Conference. Her kommer det deltakere fra hele verden, og presenterer sin nyeste forskning innen entreprenørskap. Det er stor konkurranse om å komme med. Arrangørene venter 2-300 internasjonale forskere til Bodø i juni 2016.

Entreprenørskap og innovasjon har vært et kjennetegn for Bodø-miljøet siden oppstarten av Siviløkonomutdanningen midt på 1980-tallet. Også i europeisk sammenheng var Bodø tidlig ute. Handelshøgskolen UiN tilbyr spesialiseringer i innovasjon og entreprenørskap både på bachelor- og masternivå, og har i en årrekke også tilbudt doktorgradskurs på feltet.

Siden oppstart av doktorgradsutdanningen i 2000 har 18 forskere disputert på Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordlands doktorgradsutdanning med entreprenørskap eller innovasjon som tema. Det er en betydelig andel av doktorgradene innen entreprenørskap i Norge.

Sterk posisjon

Nordlandsforskning samarbeider tett med UiN og har et betydelig antall forskere som både tar doktorgradsutdanning og jobber som forskere i prosjekter finansiert av Forskningsrådet og andre oppdragsgivere.

Internasjonalt har Bodø-miljøet lenge hatt en sterk posisjon, gjennom vitenskapelige publiseringer, omfattende deltakelse på de mest sentrale internasjonale forskningskonferansene over mange år. Miljøet har et godt internasjonalt nettverk og flere forskere ønsker å komme til Bodø for kortere eller lengre opphold.