– Regjeringen har et uttalt mål om vekst i havbruksnæringen. Samtidig har de satt veldig strenge miljømessige kriterier for hvordan havbruk skal drives på en bærekraftig måte. Lakselus er lakseoppdrettsnæringens største hindring for vekst, og denne problematikken må næringen få bukt med, sier leder for Seafood Innovation Cluster, Tanja Hoel.

For første gang på mer enn ti år har veksten i lakseoppdrettsnæringen flatet ut. Regjeringens gulrot, som skal hjelpe oppdretterne, er å utlyse utviklingskonsesjoner der oppdrettsselskapene kan teste ut ny teknologi og oppdrettsmetoder. Utviklingstillatelsene tildeles vederlagsfritt for inntil 15 år. Dersom prosjektet gjennomføres i tråd med de målene som er satt, kan tillatelsene etter en gitt tid konverteres til kommersielle tillatelser mot et vederlag på ti millioner kroner.

Innovasjon i flere retninger

– Måten vi produserer laks på i fremtiden vil se helt annerledes ut enn den gjør i dag. Noen steder vil man kanskje fortsatt kunne produsere laks i tradisjonelle åpne merder, men utviklingen går mer i retning av å bruke lukkede merder, robuste offshoreanlegg eller landbaserte anlegg, forklarer Hoel.

Det er flere eksempler på utviklingskonsesjoner som er gitt for å utvikle lukkede systemer. Marine Harvest holder på med to konsepter, Marine Donut og Egget, mens Lerøy Seafood har to andre konsepter som heter FjordFarm og Pipefarm. Det første offshoreanlegget for lakseoppdrett til havs ble overlevert fra verftet i Qingdao i Kina den 3. juni. Anlegget har fått navnet Ocean Farm 1 og det er SalMar som står bak utviklingen.

– Marine Harvest, Lerøy Seafood og Grieg utvikler også landbaserte RAS-anlegg for produksjon av smolt. Hensikten er at smolten skal vokse seg størst mulig under kontrollerte forhold på land. Da blir perioden den er i sjøen før den slaktes kortere, noe som reduserer de miljømessige belastningene, tilføyer Hoel.

Ny teknologi og nye driftsformer

Når anleggene lukkes inn, eller legges lenger til havs, er det ikke mulig å røkte anleggene på samme måte som før.

– Derfor kreves det en overvåking av anleggene som må bli langt mer automatisert enn i dag. Bransjen arbeider med teknologi som gjør det mulig å overvåke anleggene på bakgrunn av ulike miljømessige parametre og vil etterhvert fjernstyre mye av driften av anleggene fra land, sier Hoel.

Seafood Innovation Cluster er i gang med et prosjekt der de ser på hvordan avansert sensorteknologi fra olje- og gassnæringen kan benyttes innen havbruk:

– Olje- og gassnæringen har vært spesielt flinke til å utnytte og utvikle denne typen teknologi på sine installasjoner. Nå ser vi muligheter for spennende overføringsverdier av teknologi fra olje og gass til vår egen bransje. Målet er å bidra til at fremtidige oppdrettsanlegg i langt større grad kan fjernstyres og automatiseres, sier Hoel til slutt.